PORTA CULTURAE 

Projekt přeshraniční spolupráce Porta culturae je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), byl schválen na 8. zasedání Monitorovacího výboru a je evidován pod číslem M00184. Na projekt byly vyčleněny prostředky z Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013, bylo zajištěno spolufinancování z rozpočtu MK ČR (5%) a z rozpočtu JMK (10%).

Projektovými partnery jsou Jihočeský kraj (LP – vedoucí partner), Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod (PP1) za kraj Vysočina, Jihomoravský kraj (PP2) a Kulturvernetzung Niederösterreich (PP3) za Dolní Rakousko.

Jihomoravský kraj je projektovým partnerem č. 2 (PP2). Projekt byl schválen Zastupitelstvem JMK na jeho 15. zasedání dne 16. 9. 2010 včetně závazku spolufinancování ve výši 10% uznatelných nákladů a závazku předfinancování.

Projekt byl zahájen setkáním muzejních a galerijních pracovníků v rámci Dlouhé muzejní a galerijní noci v Brně 15. května 2011

Cílem projektu je rozšíření spolupráce v oblasti kultury mezi českými a moravskými kraji a zemí Dolní Rakousko.

Projekt Porta culturae je naplňován v jednotlivých milnících,  a to jedním, dvěma, třemi, nebo všemi čtyřmi partnery.

MILNÍK 1: Muzea a galerie, prezentační, edukační a výstavní činnost

Jihomoravský kraj se do milníku zapojí dvěma sympozii v roce 2013

-          Zpřístupnění sbírek nedospělým a handicapovaným

-          Péče o kulturní dědictví, preventivní konzervace

 MILNÍK 2: Kooperace knihoven a podpora zájmu o literaturu sousedů

Jihomoravský kraj se do milníku zapojí výstavou České a rakouské knižní ilustrace, kterou převezme od PP1 (Vysočina). Převzatá výstava proběhne v Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě od dubna do června 2013.

Milník 3: Dlouhá muzejní a galerijní noc

Jihomoravský kraj se do milníku zapojí zprostředkováním návštěvy jedné Muzejní a galerijní noci v kraji projektovým partnerům

2011 – Brněnská muzejní noc

2012 – Dlouhá muzejní noc v Mikulově

2013 – Dlouhá muzejní noc ve Znojmě

MILNÍK 4: Společná historie – rozšíření výstupů Dolnorakouské zemské výstavy 2009

Jihomoravský kraj se do milníku zapojí vydáním publikace Češi ve Vídni, česká Vídeň a dvěma besedami v populárněvědeckém pojetí. Kniha vyjde v roce 2012 a besedy se budou konat v prosinci 2012 a v únoru 2013.

MILNÍK 5: Současné umění

Jihomoravský kraj se do milníku zapojí mezinárodními malířskými sympozii Malý formát (2011, 2013) a Velký formát (2012). Po skončení desetidenního setkání současných malířů v Hodoníně se vždy uskuteční výstava vytvořených děl v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Po skončení sympozia v roce 2013 vyjde katalog děl vytvořených během všech tří ročníků.

MILNÍK 6: Databanka

Jihomoravský kraj se do milníku zapojí převzetím know-how od LP (Jihočeský kraj) a PP3 (Dolní Rakousko a vytvořením databanky kulturních subjektů celého Jihomoravského kraje (2011–2013).

MILNÍK 7: Dny otevřených ateliérů

Jihomoravský kraj se do milníku zapojí uspořádáním akce v rámci kraje. Oslovení výtvarníci (malíři, sochaři, grafici, lidoví řemeslníci a nositelé lidových výtvarných tradic, fotografové, keramici, skláři atp.) otevřou své ateliéry široké veřejnosti (2011, 2012, 2013).

MILNÍK 8: Archeologie, pravěk a raný středověk

MILNÍK 9: Moderní hudební formy

Do milníků 8 a 9 se Jihomoravský kraj nezapojí.

MILNÍK 10: Památková péče

Jihomoravský kraj se do milníku zapojí uspořádáním dvou mezinárodních sympozií:

-          Raný středověk se zvláštním důrazem na raně středověkou architekturu a s důrazem na Mikulčice a možnost zapsání lokality na seznam Světového kulturního dědictví (listopad 2012).

-          Vinohradnictví s důrazem na metody ochrany krajiny formované vinohradnictvím a na faktory ochrany objektů vinohradnického rázu, zvláštní zaměření na sklepní uličky a možnost jejich zapsání na seznam evropského kulturního dědictví (listopad 2012).


Aktuality

archív

Oblíbené odkazy